Anslutning till Breeders Trophy

Equine Swede Horse AB
Equine Swede Horse AB är ett bolag som ägs av Swedish Warmblood Association (SWB) . Swede Horse administrerar Breeders Trophy-systemet och anordnar årligen tävlingen Breeders Trophy. Från och med 2019 är Breeders Trophy-tävlingarna en del av SWB Equestrian Weeks.

Kvaltävlingar och final
Breeders Trophy är uppdelat i kvaltävlingar och final. Kvaltävlingar genomförs på SvRFs tävlingar, SWBs unghästtester, och för 4-åriga dressyr- och hopphästar på  dressyruttagningar och semifinaler hoppning. Hästen ska vara ansluten till Breeders Trophy-systemet för att kunna delta i kvaltävlingar och final.  Innan start i kvaltävling ska deltagarbevis lösas. Deltagarbevis löses via Tävlingsdatabasen per kvalår. Årsaktuella kval- och finalregler publiceras på hemsidan innevarande år. För en förhöjd avgift kan deltagarbevis även lösas retroaktivt.

Anslutning och efteranslutning 
I samband med att ett föl grundregistreras i SWB kan det anslutas till Breeders Trophy-systemet. Fölet ska kunna registreras med gröna, vita eller gula papper för att kunna anslutas. Uppfödaren beslutar om de vill ansluta fölet via blanketten registreringsansökan där det finns en ruta att fylla i för Breeders Trophy-anslutning.

Att ansluta ett föl kostar 550 kr (inklusive 6 % moms) före den 1/3 året efter födelseåret.
Häst som ej anslutits som föl kan efteranslutas mot förhöjd avgift (inklusive 6 % moms) enligt nedan:
Ettåring, anslutning mellan 1/3 – 31/12 1250 kr
Tvååring, anslutning senast 31/12 2500 kr
Treåring, anslutning senast 31/12 3750 kr
Fyraåring, anslutning senast 31/12 5000 kr
Fem- och sexåring, anslutning före kvalstart 6250 kr
Inbetalda Breeders Trophy-anslutningsavgifter återbetalas ej.

För att efteransluta din häst, skicka ett mail till ekonomi@swb.org med hästens namn, registreringsnummer och adress för fakturering av avgiften.

Administrationsavgift
Equine Swede Horse AB tar ut en administrationsavgift ur inbetalda anslutningsavgifter med 20% som ska bidra till att täcka Swede Horse kostnader för Breeders Trophy. Administrationsavgiften kan variera och förändras mellan åren, t.ex. beroende på antal anslutna hästar och därmed vara olika för hästar som anslutits som föl respektive efteranslutits.

Årsfonder och förvaltning
För varje årskull, utifrån hästens födelseår, skapas en årsfond av anslutningsavgifter som utgör grunden för prispengarna i årskullen. Swede Horse förvaltar anslutningsavgifterna till Breeders Trophy-systemet, dvs efter avdraget för administrationsavgift, på klientmedelskonto i bank.

 

Prispengar
Prispengarna utbetalas vid de årliga Breeders Trophy-finalerna i dressyr, hoppning och fälttävlan när hästarna är 4, 5 och 6 år gamla. Prispengarna är lika med inbetalda anslutningsavgifter efter avdraget för administrationsavgift, och eventuell ränta. 25 % av årskullens prispengar delas ut när hästarna är 4 år, 37, 5 % när de är 5 år och 37,5 % när de är 6 år gamla.
Fördelningen av prispengar mellan de olika grenarna görs bl.a. i förhållande till antal lösta deltagarbevis per gren innevarande år. Hästägaren erhåller 50 % och uppfödaren 50 % av den fördelade prissumman. Som hästägare anses den som är registrerad ägare i SWBs databas/hästens pass. Om hästen byter ägare åligger det säljare och köpare att skriftligen meddela Swede Horse vem som skall vara mottagare av eventuella prispengar. Som uppfödare anses den som är registrerad som uppfödare enligt hästens pass. Föreligger oklarhet om vem som har rätt till prispengarna kan Swede Horse välja att avvakta med utbetalningen. Det åligger hästägare respektive uppfödare att självmant lämna erforderliga uppgifter för och begära utbetalning av prispengar.
Prispengar som ej begärts/hämtats ut senast året efter finaltävlingen ska överföras till andra årskullar som prispengar, på sätt Swede Horse bestämmer. Prispengar utbetalas endast för hästar vilka fullföljt final alternativt sista omgången. Swede Horse förbehåller sig rätten att omräkna beloppen om stor frånvaro skulle uppstå på grund av exempelvis sjukdom.

Om Breeders Trophy-finalerna ej kan genomföras återförs anslutningsavgifterna till kommande år. Med innestående medel avses inbetalda anslutningar med avdrag för administrationsavgift, och med tillägg för eventuell ränta från och med inbetalningsdagen till och med utbetalningsdagen.
Prispengarna i Breeders Trophy fastställs när samtliga anslutningar är gjorda och publiceras på hemsidan i samband med de årliga finalerna.

Ändring av regler för Breeders Trophy
Swede Horse äger inför kommande år rätt att ändra och justera i regelverket för Breeders Trophy för tidigare anslutna hästar under förutsättning att ändringarna kan anses skäliga och rimliga för evenemangets genomförande. Sådana förändringar kan ske utan föregående kommunikation med tidigare insättare, anslutna hästars ägare eller uppfödare. Regelförändringar och aktuellt regelverk ska publiceras på denna hemsida.

Roland Thunholm